What are the characters in Chi to suna movie

The characters in Chi to suna movie are
Comfort woman C - Michiko Kawa
Comfort woman A - Ky�ko (II) Mori
Comfort woman B - Tamami Urayama
Oharu aka Kin Sun Ho - Reiko Dan
Shiga - Hideyo Amamoto
Nakano - Hiroshi (I) Hasegawa
Yoshino - Ben Hiura
Hachiro - Shin Ibuki
Sanpo - T�ru Ibuki
Guerrilla A - Toku Ihara
Wataru - Akio It�
Mochida - Y�nosuke (I) It�
Inomata - Kazuhiro Kanai
Deguchi - Shigeo Kat�
Okawa - Toyoyuki Kimura
Chin - Shigeru Kinami
Terminator - Nadao Kirino
Chinese worker B - Koji Kosugi
Sergeant Kosugi - Toshir� Mifune
Obara - Shinji Mitsuta
Yabe - Hiroshi Miyao
Nezu - Akira Nagoya
Sakuma - Tatsuya Nakadai
Ueki - Koichi (I) Nakamura
Oga - Katsumi Nezu
Seki - Shinnusuke Awachi
Tsuboi - Akira (I) Nishikawa
Inuyama - Makoto (I) Sat�
Chinese worker A - Ikio Sawamura
Saito - Fujio Seki
Guerrilla B - Kazuo (I) Suzuki
Sugiyama - Keiichi Taki
Saeki - Hiroshi Toshiyasu
Inamoto - K�ji (II) Uno
Harada - Kenzabur� �sawa

What are the characters in movieChi to suna, name the characters of Chi to suna movie, which actors played role in Chi to suna list of characters in movie Chi to suna, list of actors in Chi to suna movie

Actorole provides information on which actor played which role in a film. Know about the characters in a movie and who played role in a movie from one of the largest searchbase of actors and their roles.