What are the characters in Huang jiang nu xia movie

The characters in Huang jiang nu xia movie are
Party guest - Ping Ko
Party guest - Lap Ban Chan
Fang Ying Qi - Pei-pei Cheng
Beggar - Li Jen Ho
Han Shixiong aka Cai Yi - Chung-Hsin Huang
Inn waiter - Wei Lieh Lan
Wei Tong Ming - Yunzhong Li
Beggar - Yen Tsan Tang
Prison guard - Ming-Tsai Wu
Qin Shang Yi - Hua Yueh
Beggar kid - Jackie (I) Chan
Alliance chief - Hsi (I) Chang
Party guest - Yao Ko Chu
Xia Zi Long - Mien (I) Fang

What are the characters in movieHuang jiang nu xia, name the characters of Huang jiang nu xia movie, which actors played role in Huang jiang nu xia list of characters in movie Huang jiang nu xia, list of actors in Huang jiang nu xia movie

Actorole provides information on which actor played which role in a film. Know about the characters in a movie and who played role in a movie from one of the largest searchbase of actors and their roles.