What are the characters in Povodyr movie

The characters in Povodyr movie are
Sasha - Valeriya Arlanova
Orysia - Irina Sanina
Olga - Jamala
Peter Shamrock - Anton Sviatoslav Greene
Vasya - Andriy Haddad
Kapitan miliciji - Aleksandr (I) Kashperov
Comrade Vladimir - Aleksandr (I) Kobzar
Tolya, ophthalmologist - Anatoliy Kot
Nikolay - Sasha's Husband - Viktor Manaev
Sytnyk - Oleg Primogenov
Misha - Artem's Chief and Classmate - Dzhemal Tetruashvili
Artem - Pyotr (II) Yurchenkov
Ivan Kocherga - Stanislav Boklan
Michael Shamrock - Jeff Burrell

What are the characters in moviePovodyr, name the characters of Povodyr movie, which actors played role in Povodyr list of characters in movie Povodyr, list of actors in Povodyr movie

Actorole provides information on which actor played which role in a film. Know about the characters in a movie and who played role in a movie from one of the largest searchbase of actors and their roles.