What are the characters in Vaktsina movie

The characters in Vaktsina movie are
Svetlana - Olga Kotova
Vera - Olesya Lesnikova
Katya - Yekaterina Molokhovskaya
Natasha - Yuliya Snigir
Lena - Svetlana Zelenkovskaya
Tamara - Lyudmila Chursina
Vyacheslav - Dmitriy Mukhamadeev
Kirill - Igor Sigov
Oleg - Aleksandr Bukharov
Maks - Ruslan Chernetskiy

What are the characters in movieVaktsina, name the characters of Vaktsina movie, which actors played role in Vaktsina list of characters in movie Vaktsina, list of actors in Vaktsina movie

Actorole provides information on which actor played which role in a film. Know about the characters in a movie and who played role in a movie from one of the largest searchbase of actors and their roles.