What are the characters in Yulka movie

The characters in Yulka movie are
Tamara - Tatyana Kulish
Yulka's Grandma - Vera (I) Kuznetsova
Natalya Nikolayevna - Maya Menglet
Valentina Romanovna - Raisa Nedashkovskaya
Tatyana Mikhaylovna - Margarita Presich
Lyuska - Larisa Udovichenko
Yulka Pokhvalko - Irina Varley
Yegor Semyonovich - Mikhail (I) Kuznetsov
Petro Dubovoy - Sergei Prokhanov
Volodya - Yuriy Puzyryov
Ivan Fyodorovich - Igor (I) Starikov
Kolya Katalup - Viktor Tsarkov
Timofey Ivanovich - Igor (I) Efimov
Viktor - Alim Fedorinsky

What are the characters in movieYulka, name the characters of Yulka movie, which actors played role in Yulka list of characters in movie Yulka, list of actors in Yulka movie

Actorole provides information on which actor played which role in a film. Know about the characters in a movie and who played role in a movie from one of the largest searchbase of actors and their roles.